PEC03- Línia metodològica

Partint de la nostra identitat i del nostres objectius  definim una línia metodològica explicita que caracteritza el nostre centre i tots aquells docents i professionals que hi intervenen.

•    Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu, partint dels coneixements previs dels/les alumnes, ajudant-los a aprofundir en el raonament, l’observació i l’experimentació per progressar en el domini de les tècniques, habilitats i destreses de cada matèria.

•    Adequar les propostes educatives a les necessitats particulars de l’alumnat , mitjançant les adaptacions curriculars i metodològiques que siguin convenients.

•    Orientar l’organització del grup classe de cada cicle a partir de les tècniques més convenients per aconseguir el màxim rendiment de l’alumnat en la mesura que ho permetin els recursos materials i humans.Es concreta de la següent manera:

A Educació infantil:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada