PEC04- Com ens organitzem

Per tal d’aconseguir els objectius que ens hem fixat anteriorment i per assegurar la nostra identitat com a centre establim una sèrie de principis que ens ajudin a definir la nostra estructura organitzativa, i d’aquesta manera aconseguir els dos aspectes esmentats.

Dividim els nostres criteris o principis d’organització pedagògics segons com organitzem els alumnes dins del centre i de com atenem la seves característiques i la seva diversitat, i també, de com organitzem el nostre professorat per tal d’assolir i d’extreure’n el màxim rendiment.

Organització de l’alumnat


 Semblança de grups. En el moment de fer la matricula a P3 dividim els grups en les diferents línies (A,B,C). Busquem que els tres grups siguin el màxim semblants possibles amb les característiques següents :
 • Repartir de manera equilibrada nens i nenes
 • Tenir en compte la data de naixement per tal que a cada grup hi hagi alumnes nascuts en diferents trimestres
 • Procurar que els alumnes amb un mateix nom vagin en classes diferents.
 • Tenir present el lloc de procedència, procurant que hi hagi el mateix nombre d´alumnes que vinguin de llar d´infants que de casa.
 • Si es matriculen dos germans bessons es posaran en  classes separades.                                      
       Els grups classe es reorganitzaran al final de cada cicle, és a dir a 1er, 3er i 5è. Els criteris  per formar els nous grups són:
 • Repartir de manera equilibrada els alumnes amb NEE.
 • Repartir de manera equilibrada els alumnes amb problemas actitudinals i/o de comportament.
 • Repartir de manera equilibrada els alumnes nouvinguts o amb necessitat de suport lingüístic.
 • Igualar el número d’alumnes dels diversos nivells d’aprenentatge.
 • Mantenir relacions dels alumnes amb dificultats d’integració.
 • Mantenir el grup que genera cohesió.
Apliquem el principi d’inclusió per a l’alumnat nouvingut, independentment de la seva procedència.

Oferim el màxim nombre de recursos organitzatius a l’alumnat nouvingut i/o amb NEE (Necessitats Educatives Especials) mitjançant l’atenció individualitzada, grups de reforç, aula d’acollida, USEE etc., per facilitar el procés d’aprenentatge i d’inclusió de cada alumne que ho necessiti.

Tenir una organització flexible i adaptable a les necessitats que es van generant dins del centre, ja siguin canvis tecnològics, canvis socials, metodològics, etc.


Organització del professorat

 •  El professorat o el conjunt d’educadors/es del centre, és el responsable de programar, dur a terme i avaluar les accions docents i totes les activitats formatives que tenen lloc en el centre.
   
 • El claustre és l’òrgan tècnico-professional i de participació del professorat en el govern del centre. Formen part d’ell la totalitat dels/de les mestres que presten serveis al centre.
   
 •   El equips docents, formats pels mestres responsables d’un mateix cicle, s’encarreguen de garantir un treball en equip per assegurar una acció educativa coherent, coordinada i eficaç, ja sigui entre els tutors o bé amb els especialistes que hi intervenen a cada cicle (Ed. Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària). A cada cicle hi ha un/a coordinador/a que és qui assumeix la responsabilitat d’assegurar la coherència i la complementarietat de les unitats de programació preparades per l’equip de mestres del cicle i la continuïtat de la proposta educativa al llarg de l’etapa.
   
 • Els/les mestres s’organitzen també en comissions per treballar diversos aspectes de la vida del centre. Cada grup és format per mestres dels diferents cicles per tenir una visió global dels temes que es tracten. Les comissions es revisen i actualitzen diferents temes curriculars i organitzatius del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada