PEC01 - Qui som ?L’escola  Joan Rebull és una escola pública que depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Imparteix educació infantil i primària en tres línies des de parvulari de tres anys fins a sisè de primària, hi ha, per tant, un total de 27 grups de classe, cadascun amb el seu tutor corresponent. En aquests moments el claustre de professors està format per 44 membres: onze mestres d'educació infantil, una TEI, 18 d'educació primària, tres especialistes d'anglès, dos d'educació física, dos de música ,tres especialistes d'educació especial, 1 educadora USEE, 1 auxiliar d’educació especial, una mestra d’audició i llenguatge, la mestra de Religió Catòlica.

Les DADES D'IDENTIFICACIÓ del centre són:

 •     Nom de l'escola: escola  JOAN REBULL.
 •     Codi del centre: 43005901.
 •     e-mail : e3005901@xtec.cat
 •     Pàgina Web: www.ejoanrebull.cat
 •     Adreça: Avinguda de l'Onze de Setembre, 10.
 •     Codi postal: 43203.
 •     Telèfon: 977316812.
 •     Fax: 977327813
 •     CIF: Q9355230E.
 •     Població: REUS

Els dos centres de secundària de referència són l´IES Domènech i Montaner  i l’IES Gabriel Ferrater. El centre té el suport de l'EAP 09 .Disposa de servei de menjador gestionat per l'AMPA que també organitza diverses activitats extraescolars i servei d’acollida matinal de 7:45 a 9:00 del matí.

Els  trets d’identitat que ens defineixen i ens diferencien de la resta de centres són:

PLURALISME I DEMOCRÀCIA

L'escola assumeix com a principis bàsics i primordials el pluralisme i la democràcia.

El pluralisme, en la mesura que no ha d'excloure ningú a causa de la seva procedència, raça, religió, ideologia, situació econòmica i sexe; i amb l'objectiu d'un ensenyament participatiu, inclusiu, plural i no confessional, amb respecte a la diversitat i a la interculturalitat,  assumint com a propis els principis de la coeducació.

La democràcia per educar els alumnes en una convivència que impliqui la llibertat, el respecte als altres, la comprensió dels que pensen diferent, el respecte als drets humans i el sentit de la responsabilitat,  el rebuig a tot tipus de dogmatisme i autoritarisme. També aquest principi serà sempre el principal impulsor i guia de les relacions entre tots els membres i estaments de la comunitat escolar, essent el diàleg la forma de resoldre les diferències entre tots.

ESCOLA PROJECTIVA


L’escola és projectiva en diferents àmbits de l’entorn escolar.

L’escola ha participat  en dos Projectes Comenius (2006-2009 i 2011-2013), 1 projecte Arce (2010-2012). En l’actualitat participem en els següents programes i projectes:


 •  Projecte de reciclatge d’escoles verdes.
 •   Pla de consum de fruita a les escoles.
 •   Projecte de reutilització de llibres de text.
 •   Pla català de l’esport.
 •   Grup experimental de plurilingüisme.
 •   Projecte Smile
L’escola promourà la participació, implicació i col·laboració de tots els membres de la comunitat educativa en la realització de totes les activitats:

 • Jornada de portes obertes
 •  Setmana cultural
 •  Jornades literàries
 •  Famílies lectores
 •  Revista escolar
 •  Pàgina Web, Blocs..
 •  Agenda escolar.
 •  Tallers per a pares i mares.

 

ESCOLA PARTICIPATIVA


L’escola promou la participació en activitats proposades pel municipi, siguin educatives o amb un caire cultural concret. També promou el millor coneixement de l’entorn del centre per tal d’apreciar-lo, cuidar-lo i estimar-lo.

L’escola vetllarà per a fomentar la implicació i col·laboració de les famílies en el procés educatiu dels seus fills.

L’escola fomentarà i promourà la participació  activa dels alumnes en les institucions à traves dels delegats  de classe, els delegats verds i d’activitats com la comissió mediambiental del centre, infants ciutadans a 5è, assemblees de classe al CS .


ESCOLA CATALANA


La llengua vehicular i d'aprenentatge és el català, per tant els alumnes faran l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en aquesta llengua. També serà la llengua pròpia en tots el actes acadèmics, administratius i culturals que es realitzin en l'àmbit escolar.

Al projecte lingüístic es desenvolupa el tractament de les diverses llengües que es treballaran  a l'escola. (veure Projecte Lingüístic)


EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRALL'escola facilitarà la integració de l'alumnat en el propi centre i en el seu context sòcio-cultural. Per tal d'aconseguir el desenvolupament integral de la persona cal desenvolupar l'autonomia i la identitat pròpia  en relació a la societat, afavorint el creixement harmònic de l'alumne i el coneixement  dels valors democràtics fonamentals.

L'escola vetllarà  per la bona relació amb la família, establint vies de col·laboració i participació en les activitats del centre (la setmana cultural, tallers o xerrades per a les famílies, exposicions...) per incidir positivament  en el desenvolupament global de l'alumne.

Treballem l’educació emocional per afavorir l’autoestima dels alumnes i tots aquells valors que permetin assolir una bon nivell de convivència dins i fora del centre.

Fomentem l’esport individual i per equips   en totes les seves vessants  cura de la  salut, acceptació d’un mateix, respecte a les   normes, col·laboració entre iguals, tolerància  de l’èxit i fracàs, valors de convivència i respecte.

Valorem el joc com a mitjà d’aprenentatge permet al nen entendre millor el món que l’envolta  i facilita el propi coneixement.

Potenciem  la participació en les activitats de l’entorn, les festes tradicionals i manifestacions culturals de la nostra ciutat


ESCOLA INCLUSIVAL’Escola és proposa l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global del centre, les seves necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació de tot l’alumnat en entorns escolars ordinaris.

L’escola compte un aula d’USEE per l’atenció a nens i nenes amb necessitats educatives específiques i permanents. La modalitat d'atenció de tots els alumnes de la USEE tant pot ser :

 • Dins de l'A.O.( amb o sense acompanyament),
 • Dins l'USEE, amb atenció individual o en petit grup (en el supòsit de que  sigui possible configurar un grup de treball).

Ens manifestem com una escola laica i per tant no adopta cap opció religiosa concreta, tot i que tenim present i mostrem la cultura en el qual estem inserits a través de les tradicions, el símbols i fets culturals. Es manté una actitud de respecte davant la normativa referent a la religió en els centres públics.

ESCOLA VERDA


L’escola mostra un gran interès i voluntat en fomentar el respecte al medi ambient, promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la reutilització, etc., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.


COEDUCACIÓ


Mantenim una actitud coeducadora que respecta la igualtat de drets i la no discriminació per raons de sexe.

ESCOLA PLURILINGÜE

 Es promourà l’enfocament comunicatiu en totes les llengües per utilitzar-les de forma funcional, utilitzant la llengua estrangera, l’ anglès, en àrees no lingüístiques.


OBJECTIUS PRIORITARISÉs prioritat del centre  que els alumnes i les alumnes aprenguin  a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges.

Ens proposem:
 • Promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars,
 • Fomentar la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre.
 • Desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i no-discriminació. Assumim la presència d’alumnes amb necessitats educatives especials i intentem donar-los respostes satisfactòries.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada