Normativa Escolar


INDUMENTÀRIA ESCOLAR 

Els/les alumnes han d’assistir a l’escola vestits de manera adequada. L’alumnat de Parvulari i de Cicle Inicial i Mitjà de Primària han de portar la bata del col·legi

E. FÍSICA I ESPORTS 

Els/les alumnes han de venir degudament vestits per a les activitats d’educació física, esports i competicions amb l’equipament oficial del Centre.

ENTRADES 

• La porta de l’escola romandrà oberta al matí de 8:57 a 9:05 i a la tarda de 14:57 a 15:05.
• ED. INFANTIL I CICLE INICIAL: entraran per la porta nova del carrer que dóna al Parvulari.
• P3: entraran directe a l’edifici de Parvulari acompanyats pels pares.
• P4: faran fileres al seu pati.
• P5 i CI : entraran directament a les seves aules.
• Els acompanyants dels alumnes de P4, P5 i CI els deixaran entrar SOLS per tal d’afavorir la seva autonomia.
• CM i CS: entraran SOLS per la porta del carrer que dóna al menjador i accediran directament a les aules.
• Un cop tancada la porta del carrer els alumnes hauran d’entrar per la porta principal i els acompanyants signaran al llibre de retards. Si el retard no és justificat l’alumne entrarà a les 10 a la seva classe.

SORTIDES 

• La porta del carrer es tancarà a les 12:35h i a les 16:40 h. Fora d’aquest horari només podran romandre al recinte escolar els alumnes que utilitzin algun servei de l’AMPA.
• El alumnes de Parvulari i CI sortiran per la porta del carrer que dóna al Parvulari, els de CM i CS sortiran per la porta que dóna al menjador.
• Quan es produeixi un retard en la recollida d’un alumne/a es seguirà els següent protocol: primer es procurarà contactar amb la família o els tutors legals, un cop esgotats els intents de comunicació, l’alumne/a es lliurarà als Mossos d’esquadra.
• No es podrà entrar a les aules després de l’horari escolar.
• Els dies de pluja intensa els pares de Parvulari, Cicle Inicial i cicle Mitjà recolliran els alumnes a les aules.

ORDRE INTERN 

• Per afavorir la responsabilitat i autonomia dels alumnes, en cap cas es lliurarà material oblidat durant l’horari escolar (carpetes, llibres, esmorzars, motxilles,...).
• Durant l’horari escolar cap alumne/a podrà abandonar el col·legi, si no és que es demani per escrit i el vinguin a buscar els seus pares/mares o tutors/es i signin al llibre de sortides.
• Totes les faltes d’assistència així com els retards, caldrà justificar-los per escrit al/la tutor/a.
• Totes les comunicacions a les famílies es faran per correu electrònic.
• Amb la finalitat d’afavorir els bons hàbits dels/les alumnes, no es permet portar llaminadures (pipes, xiclets, caramels…), fora dels cassos excepcionals de celebracions i festes.
• Només a les sortides escolars es poden portar sucs i/o aigua amb ampolles de plàstic o cartró. • No es permès portar mòbil ni aparells electrònics a l’escola. En cas de necessitat de comunicar-se amb la família es farà amb el telèfon de l’escola.
• No es poden entrar animals al recinte escolar.
• Recomanem no donar medicaments a l’escola. En cas que el/la alumne/a s’hagi de medicar temporalment, caldrà lliurar al/la mestre/a la recepta mèdica i l’autorització del pare, mare o tutor/a, degudament complimentada i signada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada