divendres, 12 de març del 2021

Preinscripció alumnes

 

 
 

 
Les dates per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-22 són:

Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021

 
Per a tots els procediments de preinscripció, matrícula, informació... cal anar a la plana web  preisncripcio.gencat.cat

Tal com diu el DOGC, 

" 3.2.- La sol·licitud es formalitza amb el formulari que hi ha disponible al web del Departament d'Educació....

...No s'accepten sol·licituds que es presentin en paper. La presentació de sol·licituds es fa electrònicament, segons el que estableix a l'annex corresponent. "Resolució EDU 596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres de servei d'Educació de Catalunya i altres centres educactius , en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics , per al curs 2021 /2022.

 


Resum abreujat de la normativa ( que cal llegir i saber com justificar cada cas documentalment ). És fonamental consultar la norma i l'acreditació d'aquesta puntuació de barem.

 

Germans escolaritzats al centre ( o pares o tutors legals que hi treballen ) :     Barem, 40 punts

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet

  • Domicili en zona educativa: 30 punts
  • Adreça del lloc de treball d'un del pare/mare /tutor, en la zona educativa del centre , 20 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts

Per a aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que es doni més d'un dels supòsits previstos.

Renda anual de la Unitat familiar

Quan el pare, mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de renda garantida de ciutadania: 10 punts

Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a, germans

Ens els supòsits previstos, amb la documentació acreditativa, 10 punts

Criteri complementari. Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental, 15 punts


GUIA RESUM. Podeu accedir a una guia resum de tot el procés del mateix Departament d'Educació


Més informació:

Informació general

Coneix el calendari i els terminis

Entén els criteris d'assignació de plaça

Busca escola o centre educatiu

Prepara la documentació

 Fes la sol·licitud de preinscripció

Fes el seguiment de la teva sol·licitud

Consulta la teva plaça

Formalitza la matrícula al centre educatiu


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada